Logo 2

Regulamin

Regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej Partyplanner.pl (dalej "Regulamin")

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Partyplanner.pl uruchomionej na urządzeniach mobilnych („Aplikacja”). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 2. Operatorem Aplikacji, usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług i administratorem danych osobowych jej użytkowników jest JO Services Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Andersa 24/3, 81-831 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk- Północ VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000469238, posiadająca REGON: 221917262, NIP:5851466675 („Operator”).

 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, która ukończyłą 18 lat (pełnoletnia), która korzysta z Aplikacji („Użytkownik”).

 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

 1. dostępie do informacji na temat:

 • adresów, danych kontaktowych, oferty produktowej oraz tras dojazdu do najbliżej położonych lub wybranych przez użytkownika punktów Podmiotów z branży gastronomiczno-rozrywkowej („Podmioty”);

 • promocji dostępnych w Podmiotach, w tym w najbliżej położonych;

 • wydarzeniach organizowanych przez Podmioty (Wydarzenia);

 • ofert promocyjnych oferowanych przez Podmioty (Promocje). Domyślnie udostępniane są aktualne Wydarzenia i Promocje znajdujące się w najbliższej określonej okolicy względem lokalizacji Użytkownika (15km). Użytkownik może wybrać filtrowanie inforrmacji pod kątem ich rodzaju, czasu, zakresu tematycznego I lokalizacji. W ramach poszczególnych wydarzeń dostępny jest jego opis, lokalizacja na mapie;

 • innych Użytkownikach znajdujących się w pobliżu.

 1. możliwości komunikowania się z pozostałymi Użytkownikami Aplikacji.

 2. możliwości zintegrowania Aplikacji z kontem jej Użytkownika na portal społecznościowym Facebook.

 1. Aplikację można pobrać z następujących sklepów:

 1. App Store:

 2. Google Play:

 1. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne. Koszty transmisji danych pokrywają użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.

 2. Zasady promocji dostępnych w Podmiotach, w tym promocji skierowanych do użytkowników Aplikacji, określają odrębne regulaminy, dostępne na stronach Podmiotów.

 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych JO Services Sp. z o.o. lub osób trzecich.

 4. W ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z program będącego jej podstawą poprzez jego trwałe lub czasowe zwielekrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jego stosowania I wyświetlania w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji.

 

 

 1. ZASADY DOSTEPU DO APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon, spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

 2. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. Dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 7.0,

 2. Dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.0.

 1. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione:

 1. aktywne połączenie internetowe,

 2. aktywną usługę GPS.

 

 1. INTEGRACJA Z KONTEM FACEBOOK

 

 1. Aplikacja umożliwia integrację z kontem jej użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Aplikacji i pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 2. Użytkownik Aplikacji w każdym czasie może ją zintegrować z własnym kontem na portal społecznościowym Facebook, jak również w każdym czasie może usunąć tę integrację.

 3. Użytkownik, który połączy się z Aplikacją przez konto na portalu społecznościowym Facebook ma wykonaną kopię zapasową swoich ustawień (ulubione i ustawienia aplikacji). Dodatkowym efektem połączenia przez konto na portalu Facebook jest pokazanie w Aplikacji awatara. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Aplikacji.

 

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

 2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

 3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 1. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

 1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Korzystając z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na:

 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celu korzystania z Aplikacji,

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług.

 1. Podczas logowania na platformę Facebook, Użytkownik może wyrazić zgodę na:

 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,

 2. rozpowszechniania danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Aplikacji w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności Aplikacji.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na urządzeniu Użytkownika informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw cookies) niezbędnych do prawdiłowego świadczenia usug przez Operatora.

 2. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Operatora dostępu do tych informacji jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Aplikacji, w szczególności:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu),

 2. lepszego dopasowania Aplikacji do potrzeb Użytkowników,

 3. tworzenia statystyk,

 4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Operatora informacji elektronicznych na urządzeniu Użytkownika.

 2. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników Aplikacji.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOSC OPERATORA

 

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,

 2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;

 3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej:

 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko użytkownika.

 3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. W celu zapewnienia działalności Aplikacji Operator przetwarza dane osobowe jej Użytkowników.

 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia użytkowników Aplikacji w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności Aplikacji stanowiąca Załącznik do Regulaminu.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU i DOSTEP DO REGULAMINU

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na dole strony głównej Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

 2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację, na stronie internetowej www.partyplanner.pl oraz w zakładce Ustawienia, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.